GJENNOMGANG (AUDIT) AV BESLUTNINGSPROSESSER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

LD&D kan bistå leder- og styregrupper med gjennomgang og evaluering av både beskrevne beslutningsprosedyrer og av pågående eller gjennomførte beslutningsprosesser. Målene for slik bistand kan være kvalitetssikring av prosess , metoder, forebygging og korrigering av feilkilder, plassering av ansvarsforhold, prosessforbedringer og kompetanseutvikling.

Del dette!

BISTAND I BESLUTNINGSPROSESSER

Bistand til leder- og styregrupper i planlagte eller pågående beslutningsprosesser

LD&D kan bistå underveis i beslutningsprosesser som sparringpartner eller vi kan bistå med å fasilitere selve beslutningsprosessen slik at ledergruppen kan konsentrere seg om innholdet. Målene for bistanden kan være kvalitetssikring av metoder, forebygging av feilkilder, plassering av ansvarsforhold og kompetanseutvikling.

Del dette!

BESLUTNINGSTAKING I LEDERGRUPPEN

Program med fokus på gjøre beslutningskompetanse til et vesentlig konkurransefortrinn for ledergruppen

LD&D tilbyr skreddersydde ledergruppeprogram med et spesielt fokus på beslutningsferdigheter- og de spesielle forhold som gjør seg gjeldende for beslutningstaking i grupper. Målene for slike program er: bedre beslutninger, styrket konkurransekraft, og ledere som skaper kultur for å utvikle medarbeidernes beslutningsferdigheter.

Del dette!

BESLUTNINGSTAKING I HELE ORGANISASJONEN

Skap konkurransefordeler ved å utvikle beslutningsferdighetene i hele organisasjonen

LD&D tilbyr kompetanseprogrammer som tar sikte på å gjøre beslutningskompetanse til et vesentlig konkurransefortrinn for hele organisasjonen. Målgruppene er ledere og nøkkelpersoner på alle nivå. Målene for slike program er bedre beslutninger på alle organisatoriske nivå og en organisasjon som med en felles kultur for å utvikle gode beslutningstakere

Del dette!

INTEGRERE BESLUTNINGSTRENING I LEDERUTVIKLING

Utvikle beslutningstakerne gjennom å integrere beslutningstrening i lederutviklingen

Forskning viser at systematisk utvikling av beslutningskompetanse i organisasjoner kan få omfattende positive konsekvenser i form av spart tid, sparte penger og færre bekymringer. LD&D tilbyr organisasjoner bistand til å integrere beslutningstaking i kompetanseutviklingsstrategien, i ledelsesmodellene og å gjøre praktisk beslutningstrening til en varig del av det daglige lederutviklingsarbeidet.

Del dette!

NATUR OG LEDERSKAP RUNDT LEIRBÅLET

3 dagers refleksjon over eget lederskap i Nordmarka

LD&D tilbyr ledere på alle nivå et tre dagers lederutviklingsopplegg med naturen i Nordmarka utenfor Oslo som utviklingsramme. Opplegget gir mulighet til å reflektere mer grundig over egen adferd, egne holdninger, verdier og utvikle en klarere bevissthet om hvordan disse kommer til uttrykk i de daglige lederhandlingene. Hensikten er et tydeligere lederskap. LD&D stiller telt og nødvendig utstyr til disposisjon. Kursdeltakerne trenger kun ha med klær til å være ute i, sovepose, skrivesaker og notatbok.

Del dette!

EXECUTIVE SIX

Utvikle lederskapet ditt sammen med toppledere fra andre virksomheter

LD&D tilbyr ledere på direktørnivå å delta i en lederutviklingsgruppe med fem andre toppledere fra ulike virksomheter. Gruppen har 10 dagssamlinger over et år og skal bidra til utvikling gjennom tre elementer: Individuell utvikling diskuteres med gruppen og fasilitator. Gruppen trekker inn ressurser utenfra etter behov for å belyse spesielle tema. Deltakerne bringer erfaringer og utfordringer fra egen hverdag med inn i gruppen til refleksjon og sparring.

Del dette!

LD&D LEDERTRENINGSPROGRAM (SE LØ)

Integrert helhetligleder

LD&D ledertreningsprogram er et lederutviklingsprogram som går 6 todagerssamlinger over et år. Utviklingen ligger i en samlet effekt av mange ulike temaer, som lederstiler, tilbakemeldinger, vanskelige samtaler, teamutvikling, endringsledelse – og en rød tråd på individuell lederutvikling målt i en 360º lederevaluering. Elevene samarbeider om å lage utviklingsplaner, prøve dem ut mellom samlingene, og bringe erfaringene inn igjen i gruppen. Programmet passer for ledere i mellomledersjiktet.

Del dette!

UTVIKLINGSPROGRAM FOR LEDERGRUPPER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

Ledergrupper må ofte håndtere dilemmaer, konflikter, personfokus og motstridende hensyn. Da er det avgjørende at ledergruppen er samkjørt og virker godt. LD&D bistår med programmer som skaper bevissthet om utviklingspotensial og forbedrer samarbeidsdynamikk, hele tiden med øye for strategi, implementering og gjennomføring. Omfanget av oppdragene er fra noen dager til faste samlinger over tid.

Del dette!

INDIREKTE LEDERSKAP (IL)

Hvordan påvirke organisasjonen best når

Indirekte lederskap (IL) er et lederutviklingskurs for ledere på høyere ledelsesnivå, som har et eller flere ledelsesnivåer mellom seg selv og medarbeiderne. Kurset gir forståelse for det indirekte lederskapets betydning og verktøy for HVORDAN du som indirekte leder påvirker organisasjonen og når ut med visjoner og mål på en måte som skaper engasjement hos medarbeiderne.

Del dette!